สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันโรคผิวหนังเพื่อประชาชนและคนด้อยโอกาส ปีงบประมาณ. 2561
07-10-2020 09:10
20

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันโรคผิวหนัง
เพื่อประชาชนและคนด้อยโอกาส ปีงบประมาณ. 2561 ให้บริการตรวจรักษาและสอนการดูแลป้องกันโรคผิวหนัง. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ. จังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่. 14-15 กุมภาพันธ์. 2561