รายงานการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ
24-10-2020 06:10
29

รายงานการจัดกิจกรรมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช