นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนา Service Plan อายุรกรรมโรคผิวหนัง
07-10-2020 10:10
27

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนา Service Plan อายุรกรรมโรคผิวหนัง และโครงสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง  
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีนายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมผู้บริหารในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมประชุม
ณ  ห้องประชุมจตุภัทร โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561