ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี (Interhospital Conference) 17 – 18 ต.ค. 62
04-10-2020 02:10
71

ดาวน์โหลดไฟล์

โครงการ CLICK
สมัคร Online CLICK
การชำระเงินผ่านธนาคาร CLICK

*กรุณาเก็บใบชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

กรุณาใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร. 09 5372 8294 
Email : training.inderm@gmail.com / Website : http://training.inderm.go.th