กำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
08-10-2020 08:10
14

กำหนดวัน เวลา สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการสาธารณสุข, นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, เจ่้าพนักงานการเงินและบัญชี, และพนักงานบริการ