top
โรคผิวหนังที่พบร่วมกับการติดเชื้อ HIV ที่สถาบันโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2535

โรคผิวหนังที่พบร่วมกับการติดเชื้อ HIV ที่สถาบันโรคผิวหนัง

ปีที่ตีพิมพ์ : 2535 ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 7 หน้าที่ : 480-484

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : HIV, โรคผิวหนัง, 1992

7 view