รายงานผู้ป่วย Netherton syndrome (en translation)
Year of publication
Research topics
2551

รายงานผู้ป่วย Netherton syndrome (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2551 ปีที่ : 24 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 208-212 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Netherton syndrome, conge nita l ichthyosiform ery throderma, ichthyosis linearis c ircumflexa ,trichorrhex is invag inata, กลุ่มอาการนิเธอทัน, กลุ่มอาการผิวแดงลอกเป็นขุยตั้งแต่กำเนิด ผมรูปร่างผิดปกติเป็นปล้องคล้านไม้ไผ่, 2008

10 view