พิษสารหนู : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกและระดับสารหนูในเส้นผมและเล็บ
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2532

พิษสารหนู : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกและระดับสารหนูในเส้นผมและเล็บ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2532 ปีที่ : 14 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 219-223 ประเภท: research keyword: แหล่งที่มา:

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : สารหนู, เส้นผม, เล็บ, พิษสารหนู, 1989

5 view