top
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่เป็นสิว สถาบันโรคผิวหนัง
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2555

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่เป็นสิว สถาบันโรคผิวหนัง

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 37 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 209-214 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : สุขภาพจิต, สิว, วัยรุ่น, mental health, acne, adoloescents, 2012

11 view