top
การศึกษาความชุกของโรคปมราขาวบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2555

การศึกษาความชุกของโรคปมราขาวบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 37 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 293-297 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : white piedra, genitalia, โรคปมราขาว, อวัยวะสืบพันธุ์, 2012

2 view