top
การรักษาโรคพิษสารหนู ชนิดรุนแรงด้วยยา etratinate ร่วมกับ BAL
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2536

การรักษาโรคพิษสารหนู ชนิดรุนแรงด้วยยา etratinate ร่วมกับ BAL

ปีที่ตีพิมพ์ : 2536 ปีที่ : 18 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 178-181 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : Etretinate, BAL ,สารหนู, 1993

4 view