พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ (en)
Job title :
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง, แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติการปีที่ 1
Education History :
- พบ.เกียรตินิยม (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
- อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา
- อนุมัติบัตร สาขาเวชกรรมป้องกัน
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Science (MSc International Health Policy, London School of Economics and Political Science(LSE), University of London, UK