พญ. นัทยา วรวุทธินนท์ (en)
Job title :
ด้านพัฒนาคลินิกบริการ รูปแบบพิเศษ สาขา DMS6
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
Education History :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
- Cert. in senior research associate in laser, cosmetic and mohs surgery
- Feinberg School of Medicine, Northwestern University