นส.สมใจ ฉันทวรลักษณ์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
-
ประวัติการศึกษา :