top
Contact Us / สถาบันโรคผิวหนังสาขา DMS6 อาคาร DMS6 (en)
สถาบันโรคผิวหนังสาขา DMS6 อาคาร DMS6 (en)
063-904-5222
อาคารศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ DMS-6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000